Mass Persuasion (again)

Sometimes when you see a theme, it starts to appear everywhere. That is what is happening with the ancient Greek truism that people in a crowd are more vulnerable to persuasion in a way that the individual is not. Two more instances:

The Athenian ambassadors spoke as follows: “Since the speeches are not going to happen before the majority, there is no way for us to deceive the listeners and seduce the masses once and for all with uninterrupted speech safe from cross-examination (for we know that this is the reason we have been led before the few)…

οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγῆ)…

Thucydides 5.85, in the opening gambit of the Melian Dialogue.

And the common people marveled [at the arrival of Alcibiades and Chalcideus] and were concerned. The conspirators had arranged that the council happened to be in session, and Chalcideus and Acibiades gave speeches, saying that many more ships were on their way and concealed the naval blockade around Speiraium. So first Chios and afterward Erythrae revolted from Athens.

καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν θαύματι ἦσαν καὶ ἐκπλήξει: τοῖς δ᾽ ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε βουλήν [τε] τυχεῖν ξυλλεγομένην, καὶ γενομένων λόγων ἀπό τε τοῦ Χαλκιδέως καὶ Ἀλκιβιάδου ὡς ἄλλαι [τε] νῆες πολλαὶ προσπλέουσι καὶ τὰ περὶ τῆς πολιορκίας τῶν ἐν τῷ Σπειραίῳ νεῶν οὐ δηλωσάντων, ἀφίστανται Χῖοι καὶ αὖθις Ἐρυθραῖοι Ἀθηναίων.

Thucydides, 8.14.2, at the outset of the Ionian War.

Class warfare in fifth century Ionia

Two instances: both episodes took place c.412 or 411 BCE, when the Peloponnesian War spilled over into the Eastern Aegean and the cities there began to reject Athenian authority. The first took place on Samos, the second (which took place chronologically earlier) on Chios.

At this time on Samos, the demos* rose up against the ruling class with the support of Athenians who were there with three ships. The Samian demos executed two hundred from elite and condemned four hundred more to exile, distributing amongst themselves their land and homes. After this, the Athenians decreed them autonomous. Henceforth they governed the city, excluding the (previously) prominent men from governance and forbidding intermarriage between them and members of the demos.

Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ ἐν Σάμῳ ἐπανάστασις ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς δυνατοῖς μετὰ Ἀθηναίων, οἳ ἔτυχον ἐν τρισὶ ναυσὶ παρόντες. καὶ ὁ δῆμος ὁ Σαμίων ἐς διακοσίους μέν τινας τοὺς πάντας τῶν δυνατωτάτων ἀπέκτεινε, τετρακοσίους δὲ φυγῇ ζημιώσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν αὐτῶν καὶ οἰκίας νειμάμενοι, Ἀθηναίων τε σφίσιν αὐτονομίαν μετὰ ταῦτα ὡς βεβαίοις ἤδη ψηφισαμένων, τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν πόλιν, καὶ τοῖς γεωμόροις μετεδίδοσαν οὔτε ἄλλου οὐδ᾽ ἐς ἐκείνους οὐδενὶ ἔτι τοῦ δήμου ἐξῆν.

Thucydides, 8.21.1

*Note: demos is a somewhat loaded term since it can mean the citizen body. Here there is clear differentiation between the super wealthy and the majority. The redistribution of land indicates that Samos was experiencing a consolidation of wealth in the hands of a few, but the extent of this is unknown.

Straightway after the naval battle (Aegospotami) the rest of Hellas deserted the Athenians, save the Samians, who had gained mastery over the polis by carrying out a slaughter of the prominent men there.

εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων: οὗτοι δὲ σφαγὰς τῶν γνωρίων ποιήσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν.

Xenophon, Hell. 2.2.6

The reason that they sent these ships was that the majority of the Chians were ignorant of the arrangements. The oligarchs and those in the know were not yet willing to bring war to the majority before they secured their position and because of the delay no longer expected the Peloponnesians to arrive.

αἴτιον δ᾽ ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς τῶν νεῶν οἱ μὲν πολλοὶ τῶν Χίων οὐκ εῖδότες τὰ πρασσόμενα, οἱ δὲ ὀλίγοι καὶ ξυνειδότες τό τε πλῆθος οὐ βουλόμενοί πω πολέμιον ἔχειν, πρίν τι καὶ ἰσχυρὸν λάβωσι, καὶ τοὺς Πελοποννησίους οὐκέτι προσδεχόμενοι ἥξειν, ὄτι διέτριβον.

Thucydides 8.9.3

The episode on Chios is not class warfare in the same sense as the episode on Samos was, but very clearly indicates a conflict between the few and the many. Here, the conspirators hoped to lead Chios into revolt against Athens, but were waiting on promised aid from Sparta before making their appeal and therefore sacrificed a squadron of seven ships as a way to avert Athenian suspicion about their motives just a little longer. Thucydides’ phrasing here is interesting. The conspiracy will bring war to Chios against the will of the majority, but it is a close step from that to the conspirators bringing war against to the majority.

Pericles Making Athens Great

The cause of his authority was not mere words, but, as Thucydides said, the opinion of his life and the honesty of the man, being conspicuously incorruptible and above bribes. And from greatness, [Pericles] made [Athens] the greatest and wealthiest city. [He] far surpassed kings and tyrants in power, some of whom made him the guardian of their sons, but he did not enrich his estate by a single drachma from what his father left him.

Αἰτία δ᾽ οὐχ ἡ τοῦ λόγου ψιλῶς δύναμις, ἀλλ᾽, ὡς Θουκυδίδης φησίν, ἡ περὶ τὸν βίον δόξα καὶ πίστις τοῦ ἀνδρός, ἀδωροτάτου περιφανῶς γενομένου καὶ χρημάτων κρείττονος, ὃς καὶ τὴν πόλιν ἐκ μεγάλης μεγίστην καὶ πλουσιωτάτην ποιήσας, καὶ γενόμενος δυνάμει πολλῶν βασιλέων καὶ τυράννων ὑπέρτερος, ὧν ἔνιοι καὶ ἐπίτροπον τοῖς υἱέσι διέθεντο ἐκεῖνον, μιᾷ δραχμῇ μείζονα τὴν οὐσίαν οὐκ ἐποίησεν ἧς ὁ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπε.

Plutarch, Life of Pericles 15.5

There are always going to be accusations of impropriety and Pericles is no exception. We are told that Pericles was charged with dressing Athens in bangles and ornaments like a wanton woman (Plut. Per. 12.2), misappropriating money from allies to pay for building projects (Plut. Per. 12.1) and various forms of sexual impropriety (Plut. Per. 24; Athenaeus 12.45, 13.25), but these are for the most part slander from political opponents bitter about his power or mean jokes composed for the comic stage.

Plutarch here offers an explanation for why Athens flourished under the guidance of Pericles. Intelligence and presence help, but the fact that Pericles resisted using his position for personal, monetary gain was critical to Athens to becoming great. He might be onto something.

Person and People: Herodotus

“A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals.”

So Kay declares in Men in Black, using this to justify keeping the public in the dark about the existence of aliens. This is a memorable scene, but, despite ongoing debates about government secrets and a contentious presidential election, not to mention elections in Europe, that raised questions about mass participation in politics and how decisions are made, it is something of an outlier in modern discussion about democracy.

The same is not true in ancient Greece. In Athens during the 5th century BCE one of they key questions was about the fickleness of the crowds and how dangerous this could be. When a leader was both respected and responsible, such as Thucydides credits to Pericles, the system worked, but there were repeated concerns about the masses being bought by crafty politicians. (Cleon is the usual target of accusation, but Plato says something similar about Pericles in his Gorgias.) I wrote about how Aristophanes describes this problem in Clouds where he stages a debate between Just and Unjust Logos, the unjust argument declaring that his brand of speaking works better in front of a crowd. This performance, though, appears to be a reflecting an Athenian aphorism about democracy.

From Herodotus (5.97):

It seems easier to mislead the many than the one, since Cleomenes of Lacedaemon alone was not deceived, but [Aristagoras] did this to to thirty thousand Athenians.

πολλοὺς γὰρ οἶκε εἶναι εὐπετέστερον διαβάλλειν ἢν ἕνα, εἰ Κλεομένεα μὲν τὸν Λακεδαιμόνιον μοῦνον οὐκ οἷός τε ἐγενετο διαβάλλειν, τρεῖς δὲ μυριάδας Ἀθηναίων ἐποίησε τοῦτο.

The year was 500/499 and Aristagoras, tyrant of Miletus, travelled to both Sparta and Athens looking for support for the rebellion against Persia he was trying to orchestrate (the Ionian Revolt). Cleomenes, the king of Sparta, effectively told Aristagoras to pound sand. There were a multitude of reasons why Cleomenes might have done this that had nothing to do with the failure of Aristagoras to dupe him, but Herodotus pairs the failure in Sparta with the vulnerability of democracy.

Isocrates, on the importance of history and oratory

Furthermore, if it were possible to present the same issue in just one shape and absolutely no other, then one might think it superfluous to bore the listeners by speaking in the same manner that had been done in the past. But logos (discourse or oratory) has such as a nature that the same issue may be interpreted in many ways, whether making the great small or bestowing greatness (on the insignificant), and laying out the things of old in a new fashion or speaking of recent events as though they were old; no one can escape the topics that people in the past spoke about, but [we] must endeavor to speak about them better.

The past is an inheritance held in common, but to lead it forth at the appropriate time, to conclude the appropriate things about each example, and to arrange the right expression is the individual gift of the wise.

πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μηδαμῶς ἄλλως οἷόν τ᾽ἧν δηλοῦν τὰς αὐτὰς πράξεις ἀλλ᾽ ἢ διὰ μιᾶς ἰδέας, εἶχεν ἄν τις ὑπολαβεῖν ὡς περίεργόν ἐστι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις λέγοντα πάλιν ἐνοχλεῖν τοῖς ἀκούουσιν: ἐπειδὴ δ᾽οἱ λόγοι τοιαύτην ἔχουσι τὴν φύσιν, ὥσθ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν πολλαχῶς ἐξηγήεσασθαι, καὶ τά τε μεγάλα ταπεινὰ ποιῆσαι καὶ τοῖς μικροῖς μέγεθος περιθεῖναι, καὶ τά τε παλαιὰ καινῶς διελθεῖν καὶ περὶ τῶν νεωστὶ γεγενημένων ἀρχαίως εἰπεῖν, οὐκέτι φευκτέον ταῦτ᾽ ἐστὶ περὶ ὧν ἕτεροι πρότερον εἰρήκασιν, ἀλλ᾽ ἄμεινον ἐκείνων εἰπεῖν περατέον. αἱ μὲν γὰρ πράχεις αἱ προγεγενημέναι κοιναὶ πᾶσιν ἡμῖν κατελείφθησαν, τὸ δ᾽ ἐν καιρῷ ταύταις καταχρήσασθαι καὶ τὰ προσήκοντα περὶ ἑκάστης ἐνθυμηθῆναι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὖ διαθέσθαι τῶν φρονούντων ἴδιόν ἐστιν.

Panegyricus 4.7-10

This passage comes near the start of the oration published in 380 BCE, in a section that Isocrates gives over to justifying and explaining why he is returning to a theme that has been addressed before. The obvious explanation is a clear justification for the study of history. If history was nothing more than a timeline of events that happened in the past, then there would be little incentive to keep studying the same things and history could be taught almost exclusively by video. Isocrates does not go as far as, for instance, E.H. Carr, in arguing that history is a dialogue between the past and the present, but, then, neither is “history” his primary emphasis.

Oratory and history share a common DNA, with the distinction, perhaps, that history looks backward while oratory looks forward.

In this passage, Isocrates alludes to a common critique of sophistry that it allows the speaker to invert the proper order by making the stronger argument weak and the weaker one strong, but does so with some modification. First, he distinguishes between the mean rhetoric of the courts and that which deals with important issues. Second, and more importantly, he removes moral weight from both great and small. This feature of oratory, then, is not about the individual allowing an unjust argument to be stronger, but giving importance to issues that might not have been considered. Once again this line of reasoning is very much in step with the opinion of many modern historians.

For Isocrates, analyzing the events of the past and deploying them in the appropriate cause is the purview of a wise man, one who would not apply this skill to corrupt purposes. Obviously in this instance the wise man is Isocrates, who, he’ll have you know, is going to speak about the past in a way that is better and more prudent than those who did so in the past. A digression on the misuse of history is simply beyond the scope of this address, but it remains the natural reverse side of the coin. Great harm may follow good intentions and vise-versa, but intent matters.

Isocrates takes an optimistic stance on the use of history. He is aspirational in a way that asserts both the importance of the past and the capacity of people in the present to improve that discourse whether by elevating the importance of the underappreciated or by changing how we think about about our forebears. Isocrates is of course being self-serving in these declarations since they serve to set up the larger arguments he is going to make later on, but this alone does not invalidate what he says.

I returned to the Panegyricus recently in the course of my research and this short section jumped out at me because of the debate over public monuments that has been going on in the United States. This context made what Isocrates omits all the more glaring because both sides assert that the other is attempting to misuse history, sometimes as though public monuments are the primary vehicle for recording the past. (They aren’t, but commemoration and the construction of monuments are their own history that reflects how we think about the past…but that is a topic better suited to another post.) History is an ongoing dialogue and the onus is on all historians (broadly construed) to engage with it responsibly. A modern mind might call for history to be used in ways that are more just or accurate, but there is a simplicity to Isocrates’ dictate: do better.

Herodotus on rejecting the expertise of physicians

The second wisest [Babylonian] custom is this: they carry those suffering from illness into the agora, for they have no use for physicians. And coming there to consult with the sick about their illness are any who have suffered from the same disease or who have seen others doing so, consulting and exhorting how they or others flushed out the disease. And it is not permissible to walk past the sick person in silence, before having asked after the illness.

δεὺτερος δὲ σοφίῃ ὅδε ἄλλος σφι νόμος κατέστηκε: τοὺς κάμνοντας ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι: οὐ γὰρ δὴ χρέωνται ἰητροῖςι. προσιόντες ὦν πρὸς τὸν κάμνοντα συμβουλεύουσι περὶ τῆς νούσου, ἔι τις καὶ αὐτὸς τοιοῦτο ἔπαθε ὁκοῖον ἂν ἔχῃ ὁ κάμνων ἢ ἄλλον εἶδε παθόντα, ταῦτα προσιόντες συμβουλεύουσι καὶ παραινέουσι ἅσσα αὐτὸς ποιήσας ἐξέφυγε ὁμοίην νοῦσον ἢ ἄλλον εἶδε ἐκφυγόντα. σιγῇ δὲ παρεξελθεῖν τὸν κάμνοντα οὔ σφι ἔξεστι, πρὶν ἂν ἐπείρηται ἥντινα νοῦσον ἔχει.

(Histories 1.197)

It is probably for the best that Herodotus didn’t live in the age of the internet.

More political wisdom from Ancient Greece

In a speech alleging to defend his educational program, Isocrates offers the following political advice, to his errant pupil, Timotheus, in the form of a fictional dialogue. Timotheus’ tragic flaw, Isocrates suggests, was his trust that the people of Athens would recognize the services he performed, while others went about flattering them.

I (and others) frequently advise that for those who wish to engage in public life and want to be looked upon favorably it is necessary for them to do the things that are of the greatest good and to speak the truest and most just words, but neither can that person neglect consideration as to how everything they say may demonstrate their graciousness and philanthropy, since those who esteem these things little are considered by their fellow citizens burdensome and overbearing.

You see the nature of the masses, how disposed they are to sweet words, and better love those who indulge them than those who do well by them and (prefer) those who cheat them with joy and amiability than those who succor them with honor and solemnity. You have given these words no regard, but believe that if you attend to matters affairs abroad, then the people at home will look upon you favorably.

This is not so, and the opposite often comes to pass. If you please those people, they will not judge you by the truth of the matter, whatever you do, but will support you, overlooking mistakes and praising the things you do to the high heavens. For good will disposes all men this way.

καί τοι πολλάκις καὶ παρ᾽ ἐμοῦ τοιούτους λόγους ἤκουσεν, ὡς χρὴ τοὺς πολιτευομένους καὶ βουλομένους ἀρέσκειν προαιρεῖσθαι μὲν τῶν τε πράξεων τὰς ὡφελιμωτάτας καὶ βελτίστας καὶ τῶν λόγων τοὺς ἀληθεστάτους καὶ δικαιοτάτους, οὐ μὴν ἀλλὰ κάκεῖνο παρατηρεῖν καὶ σκοπεῖν, ὄπως ἀπιχαρίτως καὶ φιλανθρώπως ἄπαντα φανήσονται καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες, ὡς οἱ το´των ὀλιγωροῦντες ἐπαχθέστεροι καὶ βαρύτεροι δοκοῦσιν εἶναι τοῖς συμπολιτευομένοις.

ὁρᾷς δὲ τὴν φύσιν τὴν τῶν πολλῶν ὡς διάκειται πρὸς τὰς ἡδονὰς, καὶ διότι μᾶλλον φιλοῦσι τοὺς πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας ἤ τοὺς εὖ ποιοῦντας, καὶ τοὺς μετὰ φαιδρότητος καὶ φιλανθρωπίας φενακίζοντας ἤ τοὺς μετ᾽ ὄγκου καὶ σεμνότητος ὠφελοῦντας. ὦν οὐδέν σοι μεμέληκεν ἀλλ᾽ ἤν
ἐπιεικῶς τῶν ἔξω πραγμάτων ἐπιμεληθῇς, οἴει σοι καὶ τοὺς ἐνθάδε πολιτευομένους.

τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἀλλὰ τοὐναντίον φιλεῖ συμβαίνειν. ἢν γὰρ τούτοις ἀρέσκῃς, ἅπαν ὅ τι ἂν πράξῃς οὐ πρὸς τὴν ἀλήθειαν κρινοῦσιν ἀλλὰ πρὸς τὸ σοὶ συμφέρον ὑπολήψονται, καὶ τὰ μὲν ἁμαρτανόμενα παρόψονται, τὸ δὲ κατορθωθὲν οὐρανόμηκες ποιήσουσιν, ἡ γὰρ εὔνοια πάντας οὕτω διατίθησιν.

(Isocrates, Antidosis 132-4)

Timotheus was put on trial, found guilty, and given a staggering fine. Isocrates is a difficult writer and not always the most charitable to the virtues of democracy, often considering true democracy not that differently from how the founding fathers did—that is, fickle and dangerous—but that doesn’t necessarily mean he’s wrong.