Mass Persuasion (again)

Sometimes when you see a theme, it starts to appear everywhere. That is what is happening with the ancient Greek truism that people in a crowd are more vulnerable to persuasion in a way that the individual is not. Two more instances:

The Athenian ambassadors spoke as follows: “Since the speeches are not going to happen before the majority, there is no way for us to deceive the listeners and seduce the masses once and for all with uninterrupted speech safe from cross-examination (for we know that this is the reason we have been led before the few)…

οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγῆ)…

Thucydides 5.85, in the opening gambit of the Melian Dialogue.

And the common people marveled [at the arrival of Alcibiades and Chalcideus] and were concerned. The conspirators had arranged that the council happened to be in session, and Chalcideus and Acibiades gave speeches, saying that many more ships were on their way and concealed the naval blockade around Speiraium. So first Chios and afterward Erythrae revolted from Athens.

καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν θαύματι ἦσαν καὶ ἐκπλήξει: τοῖς δ᾽ ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε βουλήν [τε] τυχεῖν ξυλλεγομένην, καὶ γενομένων λόγων ἀπό τε τοῦ Χαλκιδέως καὶ Ἀλκιβιάδου ὡς ἄλλαι [τε] νῆες πολλαὶ προσπλέουσι καὶ τὰ περὶ τῆς πολιορκίας τῶν ἐν τῷ Σπειραίῳ νεῶν οὐ δηλωσάντων, ἀφίστανται Χῖοι καὶ αὖθις Ἐρυθραῖοι Ἀθηναίων.

Thucydides, 8.14.2, at the outset of the Ionian War.

Pericles Making Athens Great

The cause of his authority was not mere words, but, as Thucydides said, the opinion of his life and the honesty of the man, being conspicuously incorruptible and above bribes. And from greatness, [Pericles] made [Athens] the greatest and wealthiest city. [He] far surpassed kings and tyrants in power, some of whom made him the guardian of their sons, but he did not enrich his estate by a single drachma from what his father left him.

Αἰτία δ᾽ οὐχ ἡ τοῦ λόγου ψιλῶς δύναμις, ἀλλ᾽, ὡς Θουκυδίδης φησίν, ἡ περὶ τὸν βίον δόξα καὶ πίστις τοῦ ἀνδρός, ἀδωροτάτου περιφανῶς γενομένου καὶ χρημάτων κρείττονος, ὃς καὶ τὴν πόλιν ἐκ μεγάλης μεγίστην καὶ πλουσιωτάτην ποιήσας, καὶ γενόμενος δυνάμει πολλῶν βασιλέων καὶ τυράννων ὑπέρτερος, ὧν ἔνιοι καὶ ἐπίτροπον τοῖς υἱέσι διέθεντο ἐκεῖνον, μιᾷ δραχμῇ μείζονα τὴν οὐσίαν οὐκ ἐποίησεν ἧς ὁ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπε.

Plutarch, Life of Pericles 15.5

There are always going to be accusations of impropriety and Pericles is no exception. We are told that Pericles was charged with dressing Athens in bangles and ornaments like a wanton woman (Plut. Per. 12.2), misappropriating money from allies to pay for building projects (Plut. Per. 12.1) and various forms of sexual impropriety (Plut. Per. 24; Athenaeus 12.45, 13.25), but these are for the most part slander from political opponents bitter about his power or mean jokes composed for the comic stage.

Plutarch here offers an explanation for why Athens flourished under the guidance of Pericles. Intelligence and presence help, but the fact that Pericles resisted using his position for personal, monetary gain was critical to Athens to becoming great. He might be onto something.

Person and People: Herodotus

“A person is smart. People are dumb, panicky dangerous animals.”

So Kay declares in Men in Black, using this to justify keeping the public in the dark about the existence of aliens. This is a memorable scene, but, despite ongoing debates about government secrets and a contentious presidential election, not to mention elections in Europe, that raised questions about mass participation in politics and how decisions are made, it is something of an outlier in modern discussion about democracy.

The same is not true in ancient Greece. In Athens during the 5th century BCE one of they key questions was about the fickleness of the crowds and how dangerous this could be. When a leader was both respected and responsible, such as Thucydides credits to Pericles, the system worked, but there were repeated concerns about the masses being bought by crafty politicians. (Cleon is the usual target of accusation, but Plato says something similar about Pericles in his Gorgias.) I wrote about how Aristophanes describes this problem in Clouds where he stages a debate between Just and Unjust Logos, the unjust argument declaring that his brand of speaking works better in front of a crowd. This performance, though, appears to be a reflecting an Athenian aphorism about democracy.

From Herodotus (5.97):

It seems easier to mislead the many than the one, since Cleomenes of Lacedaemon alone was not deceived, but [Aristagoras] did this to to thirty thousand Athenians.

πολλοὺς γὰρ οἶκε εἶναι εὐπετέστερον διαβάλλειν ἢν ἕνα, εἰ Κλεομένεα μὲν τὸν Λακεδαιμόνιον μοῦνον οὐκ οἷός τε ἐγενετο διαβάλλειν, τρεῖς δὲ μυριάδας Ἀθηναίων ἐποίησε τοῦτο.

The year was 500/499 and Aristagoras, tyrant of Miletus, travelled to both Sparta and Athens looking for support for the rebellion against Persia he was trying to orchestrate (the Ionian Revolt). Cleomenes, the king of Sparta, effectively told Aristagoras to pound sand. There were a multitude of reasons why Cleomenes might have done this that had nothing to do with the failure of Aristagoras to dupe him, but Herodotus pairs the failure in Sparta with the vulnerability of democracy.

Re-evaluating Antisemitism

I am not particularly religious. I generally don’t begrudge people their religion and am frequently awed by the faith of others, but personally fall into the categories “agnostic” and “skeptic.” My fascination with holy books comes out of my instincts as a historian rather than in a search for answers. All of this is rooted in my personal philosophies and while I am happy to discuss them, both the philosophies and religion generally, I am not in the business of proselytizing. This was not always the case, but I have more interesting things to do with my time than argue about religion, provided that it isn’t being used as an excuse for bigotry.

It is for this reason that I do not feel a strong attachment to my Jewish heritage. I had a moment to reflect on this at my grandfather’s funeral earlier this year. He was particularly active in the Jewish community in Minneapolis, helping settle refugees among other things, and in his synagogue. I’d be best described as adjacent to Jewish culture—loosely conversant, barely observant, and mostly there for the food. I’ll light candles at Channukah and know a lot of the stories, but I’m not sure I’ve ever been to services for high holidays and don’t keep kosher (the home kitchen is vegetarian, however). I’ve been to Israel on Birthright and attended Brandeis, but, as I thought about in January, this part of life that was so important to my grandfather is something that I could see from the outside, but never fully enter.

Here’s the thing: I’m Jewish enough. I don’t count myself a Zionist, I don’t look particularly Jewish, and I don’t attend temple, but none of that matters. For the purposes of the intolerant, rationalized with pseudo-scientific concepts of genealogy or loosely conceived and broadly construed labels about culture and lifestyle, I count.

Ultimately this post has been formulated in the tumult following the rioting in Charlottesville. In the past I have been largely indifferent to neo-Nazi posturing, not because it isn’t important (it is), but because “Nazis are bad” seemed to be one of the few points of consensus in mainstream American politics. Even with strains of Holocaust-denial breaking out like a bad rash that could never quite be eliminated, anti-semitism in the form of anti-Judaism seemed mostly benign, contained by social contracts. To follow through on the medical analogy, this sort of anti-semitism is chronic, but treatable and not fatal.

This is hardly an endorsement of anti-semitism, rather that I was more conscientious of other forms of bigotry, against African Americans, Muslim-Americans, women, and people who fall outside the hetero-normative gender and sexuality spectrums—i.e. forms of intolerance that, if not deemed acceptable, are more widely tolerated.

Now, I am not so sure.

Other forms of bigotry are still more common and that obviously makes them more dangerous, but it is becoming difficult to dismiss the increasingly visible anti-semitism. A recent poll showed that nearly 1 in 10 Americans believe that holding Nazi beliefs is acceptable. A glance at the numbers show a decent amount of noise in this poll; “only” 3% agreed strongly with the statement and it did not get specific about specific beliefs. Allowing for the undecideds and the somewhat-agrees to be mere defenders of free speech does not improve the situation because it means that a growing number of people are willing to tolerate antisemitism, and in this tolerance is a slippery slope toward tacit endorsement.

Throw this situation into a mixer with the polarization and toxicity that the internet can facilitate and a dash of a void in leadership, strained over easy access to weapons and you have a dangerous cocktail. Just this morning Brandeis University announced it is closed today because of threats sent by email.

Like the poll linked to above, the recent rally in Boston demonstrated again that many more people oppose these forms of intolerance than support them, but recent events have been pointing to a trend moving in the wrong direction. There are no easy answers or solutions, and the longer that the current political atmosphere persists, the more toxic things are going to get.

Let me offer two relevant quotations by way of conclusion.

“I visited every nook and cranny of the camp because I felt it my duty to be in a position from then on to testify at first hand about these things in case there ever grew up at home the belief or assumption that ‘the stories of Nazi brutality were just propaganda.’”
– Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe, 1948

“No man, who is not inflamed by vain-glory into enthusiasm, can flatter himself that his single, unsupported, desultory, unsystematic endeavours, are of power to defeat the subtle designs and united cabals of ambitious citizens. When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, an unpitied sacrifice in a contemptible struggle.”
– Edmund Burke, Thoughts on the Cause of the Present Discontents, 1770

More political wisdom from Ancient Greece

In a speech alleging to defend his educational program, Isocrates offers the following political advice, to his errant pupil, Timotheus, in the form of a fictional dialogue. Timotheus’ tragic flaw, Isocrates suggests, was his trust that the people of Athens would recognize the services he performed, while others went about flattering them.

I (and others) frequently advise that for those who wish to engage in public life and want to be looked upon favorably it is necessary for them to do the things that are of the greatest good and to speak the truest and most just words, but neither can that person neglect consideration as to how everything they say may demonstrate their graciousness and philanthropy, since those who esteem these things little are considered by their fellow citizens burdensome and overbearing.

You see the nature of the masses, how disposed they are to sweet words, and better love those who indulge them than those who do well by them and (prefer) those who cheat them with joy and amiability than those who succor them with honor and solemnity. You have given these words no regard, but believe that if you attend to matters affairs abroad, then the people at home will look upon you favorably.

This is not so, and the opposite often comes to pass. If you please those people, they will not judge you by the truth of the matter, whatever you do, but will support you, overlooking mistakes and praising the things you do to the high heavens. For good will disposes all men this way.

καί τοι πολλάκις καὶ παρ᾽ ἐμοῦ τοιούτους λόγους ἤκουσεν, ὡς χρὴ τοὺς πολιτευομένους καὶ βουλομένους ἀρέσκειν προαιρεῖσθαι μὲν τῶν τε πράξεων τὰς ὡφελιμωτάτας καὶ βελτίστας καὶ τῶν λόγων τοὺς ἀληθεστάτους καὶ δικαιοτάτους, οὐ μὴν ἀλλὰ κάκεῖνο παρατηρεῖν καὶ σκοπεῖν, ὄπως ἀπιχαρίτως καὶ φιλανθρώπως ἄπαντα φανήσονται καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες, ὡς οἱ το´των ὀλιγωροῦντες ἐπαχθέστεροι καὶ βαρύτεροι δοκοῦσιν εἶναι τοῖς συμπολιτευομένοις.

ὁρᾷς δὲ τὴν φύσιν τὴν τῶν πολλῶν ὡς διάκειται πρὸς τὰς ἡδονὰς, καὶ διότι μᾶλλον φιλοῦσι τοὺς πρὸς χάριν ὁμιλοῦντας ἤ τοὺς εὖ ποιοῦντας, καὶ τοὺς μετὰ φαιδρότητος καὶ φιλανθρωπίας φενακίζοντας ἤ τοὺς μετ᾽ ὄγκου καὶ σεμνότητος ὠφελοῦντας. ὦν οὐδέν σοι μεμέληκεν ἀλλ᾽ ἤν
ἐπιεικῶς τῶν ἔξω πραγμάτων ἐπιμεληθῇς, οἴει σοι καὶ τοὺς ἐνθάδε πολιτευομένους.

τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἀλλὰ τοὐναντίον φιλεῖ συμβαίνειν. ἢν γὰρ τούτοις ἀρέσκῃς, ἅπαν ὅ τι ἂν πράξῃς οὐ πρὸς τὴν ἀλήθειαν κρινοῦσιν ἀλλὰ πρὸς τὸ σοὶ συμφέρον ὑπολήψονται, καὶ τὰ μὲν ἁμαρτανόμενα παρόψονται, τὸ δὲ κατορθωθὲν οὐρανόμηκες ποιήσουσιν, ἡ γὰρ εὔνοια πάντας οὕτω διατίθησιν.

(Isocrates, Antidosis 132-4)

Timotheus was put on trial, found guilty, and given a staggering fine. Isocrates is a difficult writer and not always the most charitable to the virtues of democracy, often considering true democracy not that differently from how the founding fathers did—that is, fickle and dangerous—but that doesn’t necessarily mean he’s wrong.

The fate of oratory

There was much hand-wringing over Donald Trump and the fate of oratory during the 2016 campaign, leading to the ever-present and ever-painful game “which ancient person does modern politician X best resemble?” There were a lot of Roman names being tossed about, but the debate usually wandered its way over into the Athenian Assembly. This makes sense. The Assembly was the stage for some of the greatest speech writers of all time and Athens a place where the study of rhetoric began. The orators who took that floor, men like Demosthenes, Aeschines and Hyperides, have been canonized for their skill, and we have only second-hand reports about the speeches of their predecessors such as Pericles and Alcibiades who dominated the Athenian body politic for decades, for better and for worse.

Modern commentators tend not to put Trump on such a pedestal, instead often making the comparison with Cleon, the up-jumped son of a leather tanner who Thucydides calls the bloodiest man in Athens. Cleon is mocked by Thucydides and others, including the comic poet Aristophanes, for his vulgarity, his brutality, and his authoritarian leanings. Cleon:Trump starts to sound like an apt parallel, but I hasten to add that it comes with several caveats: a) we know about Cleon almost exclusively from hostile sources; b) the built in assumption for the comparison is that Cleon was dramatically inferior to Pericles; and c) even for the orators whose speeches survive we don’t know what was said in the Assembly, how it was presented, or what people said in response.

Taken into the modern world, labelling Trump Cleon was part and parcel with lamenting the deplorable state of modern oratory, particularly during the last presidential election cycle. Like many, I was appalled by much of what was said and none of the speeches is going to go down as an example for the ages, let alone coin a term the way that Demosthenes’ Philippics (speeches against Philip) did. And yet, oratory, in the words of Sam Seaborn, should raise your heart rate, oratory should knock the doors off the place. By all accounts, Trump did this whatever you think of the actual message. The election demonstrated some of the worst features of demagoguery, and there were plenty of opinion pieces that dealt with that topic and other legacies of classical antiquity.

Along with perpetual side-eye and exclamations of disbelief (he said WHAT??) and the the explosive growth of fact-checking services, one of the developments in the past year or so has been a cottage industry dedicated to combing through speeches and social media to find a person saying the exact opposite of whatever it is they just said. Trump was obviously the main target of this practice, but it has also extended to other politicians and his political appointees, including, most recently, Anthony Scaramucci’s tweets. In turn, this has led some to scrub their social media profiles to eliminate contradictory, embarrassing, or politically disadvantageous comments, which brings me back to Ancient Greece.

The public speeches are one part of the presentation for Donald Trump (or anyone else), the social media persona is a second. Leaving aside that people are allowed to change their mind, it is absolutely reasonable to plumb both categories and hold politicians to account for inconsistencies and other problematic statements. At the same time, when reading the speeches of the Attic orators, the lack of internal consistency from speech to speech is striking. These are historical records in the modern sense, but rather works of persuasion that provide some insight into their contemporary times. One might still be tempted to denounce the speaker, berating him with a series of facts, and that may well have happened, but the speeches also serve as a microcosm of a broader ancient Greek relationship with truth, past of present.

This was particularly true in terms of foreign policy in ancient Greece. Launching a rhetorical assault on another city, praising the same city as a reliable ally, and inventing a mythological genealogy that links the two are not mutually exclusive depending on what context is needed for a given speech. The sheer amount of data that exists in the modern world dwarfs that of the ancient, making these blurred lines much clearer and allowing one to trace the lineage of a given statement, but the relationship to facts bears remarkable similarity.

Rhetoric, anyway, is alive and well.

Calcification of opinion

I am hardly alone when I say that recent politics has been a major drag on my mental and emotional energy. I don’t know what is going to happen in the near future, but the current direction scares me in more ways than I care to mention. Still, I find myself thinking a lot about politics and doing my best to stay informed because, as difficult as it might be, that remains a civic duty. I also remain problematically addicted to checking my Twitter feed, albeit recently in shorter and less-comprehensive bursts.

These moments of checking Twitter have led me to a realization about the current superficial maelstrom, as epitomized and led by the current resident at 1600 Pennsylvania Avenue. That realization is this:

There is nothing that President Trump could post to his Twitter account that would change my opinion of him.

Sure, there are things that he could post that would change the trajectory of the country and do good in the world, but that would mean one of three things: 1) the account was hacked; 2) someone else was managing the account; or 3) that President Trump decided to make an about-face in order to be more popular. None of those three options would change my opinion of him, while what he does post simply digs deeper. I still see people retweeting (usually with sarcastic comment) what he says or dredging up past posts looking for inconsistency. Neither genre of tweet does much for me and in many cases both distract from the substance of issues—not to mention that feeding the ego of someone who fundamentally wants to be the center of attention, whose interests run toward habitual misinformation and complaining about media coverage.

I could never bring myself to follow Trump’s twitter account, but, for months, I would regularly check in, caught up in whatever the latest utterance was. No longer. The campaign is over and I don’t need to actually see the latest bout of internet logorrhea in order to know what he said, at least in reasonable facsimile. I can’t live isolated from the news, but that doesn’t mean that I have to partake in online farce.

Alternate Colors

I am fortunate in my online experience. Not only am I generally identified as a white man, but I have a curated existence and small footprint. I am nevertheless exhausted just as a spectator to the maelstrom. This week the storm again struck the corner of the internet inhabited by ancient history.

Here’s what happened: Dr. Sarah Bond, a professor at the University of Iowa and probably the public historian of the ancient world with the greatest breadth of subjects, published a piece for hyperallergic titled “Why We Need to Start Seeing the Classical World in Color.” In the article, Bond introduces the readers to the issue of polychromy—the idea that the naked marble of the surviving statues was once garishly painted (not to mention literally dressed and armed). She then transitions to how the naked marble came to represent the classical ideal and explores how this standard allows modern prejudices concerning race to be channeled onto the ancient world.

(Not for nothing, but I am reminded of the Carbon Leaf song “The War Was In Color” about remembering wars from black and white pictures.)

Bond’s article is an excellent introduction to this issue and there was some excited conversation on ancient Twitter about the legacy of the controversial Black Athena and a variety of other issues. I was absolutely delighted to see the article (for reasons I will get into below), and driving discussion of this sort is exactly what it should do. Nobody challenged its fundamental assumptions because the ancient Mediterranean was a variegated quilt of cultures and peoples. How these colors were created and looked may be disputed—I once heard a scholar suggest that the fabled Spartan crimson was actually bright pink based on modern efforts to recreate ancient pigment—but the existence of colors is not.

Outside this conversation there were death threats.

People are so committed to their preconceptions that they would rather threaten the life of an academic in an effort to bully and silence her rather than face fundamental truths. But I am not here to “defend” Bond or to chide the bullies, even leaving alone the willful misreadings of her piece. I planned to write this post before reading about the backlash.

One issue with teaching history is that it runs the risk of presenting the past either as something teleological in an endless progressive march to the present or something static. Since there are political agendas that want ancient Greece to be the self-referential origin for western civilization, it is particular susceptible to these caricatures. And yet, even in antiquity, the definitions of “Europe” and “Greece” were constantly in flux. Ionia, the subject of my dissertation, for instance, consisted of communities that were Greek, but were not in Europe. Ancient orators such as Isocrates tended to gloss issues like this when giving speeches, but the seeming dissonance has cast a long shadow, with historians of colossal stature like Rostovtzeff describing them as “fragments of the western world on the fringe of the eastern.” In point of fact, much of Greek “civilization” developed in communication with the Near East and Egypt.

Similarly, scholars have tied themselves in knots trying to explain Alexander the Great’s behavior in terms of race. At issue were his decisions (personally, and with regard to his men) about marriage and whether marrying Greek men with eastern women, either in a simple east-west binary or in a more complicated and totally anachronistic distinction between Indo-European and Semitic populations.

In both examples, the history of these academic debates was driven by or responding to racially-motivated agendas. As Bond makes clear in her article, not all of the scholars were racist but, intentionally or not, their scholarship worked in tandem to support these agendas. The end result is that the statues became marble-white and Greece became singularly European.

Ancient Greece, ranging far beyond the modern national borders, was deeply enmeshed in the ancient Mediterranean and would have had many different shades, not lease because of the historical movement of people and ideas. The variations became even more pronounced after Alexander’s conquests when there were people who were culturally Greek as far east as central Asia. Redefining Greece is nothing new and was, in fact, a fairly standard feature of diplomacy in the ancient world, including one instance when the Judean kingdom claimed kinship with Sparta. The result was successive layers of definitions that bore only a loose connection to history. These were, and are, political agendas.

To come full circle, then, I want to echo Bond’s core point: the ancient world was awash in color, most of which was not white. Art history is not my wheelhouse, but many of the same forces are at work in scholarship on other issues. Greece was not European adjacent to, but separate from, the Mediterranean. Greece was Mediterranean and shaped by continuous movement of people and ideas in trickles and waves, with all of the colors that go along with that.

Thucydides on Public Outcry

Lately I have been thinking about about “The Four Hundred,” an oligarchic coup in Athens in the year 411 BCE when the Assembly voted away their rights. Here is how Thucydides describes the scene:

“Thus by the actions of these (intelligent) men even unnatural deeds of such enormity came to pass; to have their freedom curtailed nearly a century after the tyrants were cast down was bitter for the Athenian demos, not only having not been ruled, but for half that time being accustomed to ruling over others. Since no one spoke in opposition, the assembly ratified the proposal and was dissolved.”

ὥστε ἀπ᾽ἀνδρῶν πολλῶν καὶ ξυνετῶν πραχθὲν τὸ ἔργον οὐκ ἀπεικότως καίπερ μέγα ὂν προυχώρησεν, χαλεπὸν γὰρ ἦν τὸν Ἀθηναίον δῆμον ἐπ᾽ ἔτει ἑκατοστῷ μάλιστα ἐπειδὴ οἱ τύραννοι κατελύθησαν ἐλευθερίας παῦσαι, καὶ οὐ μόνον μὴ ὑπήκοον ὄντα, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ χρόνου τούτου αὐτὸν ἄλλων ἄρχειν εἰωυόντα. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη…

Thuc. 8.68-9

“…and the rest of the citizens did not resist, but kept quiet.”

…καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται οὐδὲν ἐνεωτέριζον, ἀλλ᾽ ἡσύχαζον.

Thuc. 8.70

Did the assembly passively and silently vote away their liberty with nary a dissenting voice? I have my doubts. Thucydides emphasizes bloody revolution and counter-revolution on Samos in a nearby passage, not to mention elsewhere in his work, so he was clearly aware of what could happen in these situations. The episode is crafted to emphasize the gravity of the situation after the fiasco in Sicily and the privileges that the Athenians were giving up, with nods to the uncanny ability of the conspirators. All the while, the Athenians were still at war with Sparta.

This passivity did not last, and the democracy was restored after a brief civil war. I am nevertheless intrigued by how Thucydides describes recalcitrant, argumentative, and litigious people passively handing over their freedoms.

2017 has been a year of protests, but what this actually looks like varies by news outlet. How one views the world depends a great deal on which version of events is being consumed. Then there ongoing processes of the legislative bodies acquiescing to handing power to another branch of government. What will this year look like in ten years, let alone several thousand? Will the reports focus on the protests or the legislature? Will the reports be sanitized to quash even the possibility of dissent in the model of 1984? Or could these protests be signs of a crisis to restore the democratic system after the start of a silent coup that dates back more than fifteen years?

Thucydides offer no answers, but, then, history is often best used to think with rather than looked to for a solution.

American Doublethink

Doublethink, n, the acceptance of contrary opinions or beliefs at the same time.

Listing examples of modern American doublethink (as developed by George Orwell in 1984) in even a cursory manner would require too much time, but out of this past election cycle there has been one particular example bandied about with disconcerting frequency: the legacy of Abraham Lincoln.

  1. Lincoln was a Republican.
  2. The Civil War was caused by the failures of (northern, Republican) leadership.

On the one hand, Lincoln has to be considered among the greatest US presidents for him to be worth claiming for his Republican lineage. After all, his face is on a mountain in South Dakota and he has a Doric temple that you enter through a queer side door to see him seated in all his majesty.

On the other, though, there are people who consider the Civil War to be a war of Northern aggression and certainly a trauma in American history that the country would have been better off avoiding. Clearly it was a failure that a forceful leader would have resolved in short order.

Now, I suspect that most people in America hold one or the other of these two positions, but both have been discussed by the president in just the last three months. I am horrified by the general lack of understanding about the historical evolution of the American party system and therefore seem to spend disproportionate amounts of time going through it with my students, but that is not unique to this particular situation. The collective doublethink that is fronted by the figure of the president I find more troubling. It is emblematic that 2017 is formally the first year of the post-fact era that had its soft opening some time ago.