Mass Persuasion (again)

Sometimes when you see a theme, it starts to appear everywhere. That is what is happening with the ancient Greek truism that people in a crowd are more vulnerable to persuasion in a way that the individual is not. Two more instances:

The Athenian ambassadors spoke as follows: “Since the speeches are not going to happen before the majority, there is no way for us to deceive the listeners and seduce the masses once and for all with uninterrupted speech safe from cross-examination (for we know that this is the reason we have been led before the few)…

οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις ἔλεγον τοιάδε. ἐπειδὴ οὐ πρὸς τὸ πλῆθος οἱ λόγοι γίγνονται, ὅπως δὴ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει οἱ πολλοὶ ἐπαγωγὰ καὶ ἀνέλεγκτα ἐσάπαξ ἀκούσαντες ἡμῶν ἀπατηθῶσιν (γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀγωγῆ)…

Thucydides 5.85, in the opening gambit of the Melian Dialogue.

And the common people marveled [at the arrival of Alcibiades and Chalcideus] and were concerned. The conspirators had arranged that the council happened to be in session, and Chalcideus and Acibiades gave speeches, saying that many more ships were on their way and concealed the naval blockade around Speiraium. So first Chios and afterward Erythrae revolted from Athens.

καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν θαύματι ἦσαν καὶ ἐκπλήξει: τοῖς δ᾽ ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε βουλήν [τε] τυχεῖν ξυλλεγομένην, καὶ γενομένων λόγων ἀπό τε τοῦ Χαλκιδέως καὶ Ἀλκιβιάδου ὡς ἄλλαι [τε] νῆες πολλαὶ προσπλέουσι καὶ τὰ περὶ τῆς πολιορκίας τῶν ἐν τῷ Σπειραίῳ νεῶν οὐ δηλωσάντων, ἀφίστανται Χῖοι καὶ αὖθις Ἐρυθραῖοι Ἀθηναίων.

Thucydides, 8.14.2, at the outset of the Ionian War.

Class warfare in fifth century Ionia

Two instances: both episodes took place c.412 or 411 BCE, when the Peloponnesian War spilled over into the Eastern Aegean and the cities there began to reject Athenian authority. The first took place on Samos, the second (which took place chronologically earlier) on Chios.

At this time on Samos, the demos* rose up against the ruling class with the support of Athenians who were there with three ships. The Samian demos executed two hundred from elite and condemned four hundred more to exile, distributing amongst themselves their land and homes. After this, the Athenians decreed them autonomous. Henceforth they governed the city, excluding the (previously) prominent men from governance and forbidding intermarriage between them and members of the demos.

Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ ἐν Σάμῳ ἐπανάστασις ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς δυνατοῖς μετὰ Ἀθηναίων, οἳ ἔτυχον ἐν τρισὶ ναυσὶ παρόντες. καὶ ὁ δῆμος ὁ Σαμίων ἐς διακοσίους μέν τινας τοὺς πάντας τῶν δυνατωτάτων ἀπέκτεινε, τετρακοσίους δὲ φυγῇ ζημιώσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν αὐτῶν καὶ οἰκίας νειμάμενοι, Ἀθηναίων τε σφίσιν αὐτονομίαν μετὰ ταῦτα ὡς βεβαίοις ἤδη ψηφισαμένων, τὰ λοιπὰ διῴκουν τὴν πόλιν, καὶ τοῖς γεωμόροις μετεδίδοσαν οὔτε ἄλλου οὐδ᾽ ἐς ἐκείνους οὐδενὶ ἔτι τοῦ δήμου ἐξῆν.

Thucydides, 8.21.1

*Note: demos is a somewhat loaded term since it can mean the citizen body. Here there is clear differentiation between the super wealthy and the majority. The redistribution of land indicates that Samos was experiencing a consolidation of wealth in the hands of a few, but the extent of this is unknown.

Straightway after the naval battle (Aegospotami) the rest of Hellas deserted the Athenians, save the Samians, who had gained mastery over the polis by carrying out a slaughter of the prominent men there.

εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων: οὗτοι δὲ σφαγὰς τῶν γνωρίων ποιήσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν.

Xenophon, Hell. 2.2.6

The reason that they sent these ships was that the majority of the Chians were ignorant of the arrangements. The oligarchs and those in the know were not yet willing to bring war to the majority before they secured their position and because of the delay no longer expected the Peloponnesians to arrive.

αἴτιον δ᾽ ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς τῶν νεῶν οἱ μὲν πολλοὶ τῶν Χίων οὐκ εῖδότες τὰ πρασσόμενα, οἱ δὲ ὀλίγοι καὶ ξυνειδότες τό τε πλῆθος οὐ βουλόμενοί πω πολέμιον ἔχειν, πρίν τι καὶ ἰσχυρὸν λάβωσι, καὶ τοὺς Πελοποννησίους οὐκέτι προσδεχόμενοι ἥξειν, ὄτι διέτριβον.

Thucydides 8.9.3

The episode on Chios is not class warfare in the same sense as the episode on Samos was, but very clearly indicates a conflict between the few and the many. Here, the conspirators hoped to lead Chios into revolt against Athens, but were waiting on promised aid from Sparta before making their appeal and therefore sacrificed a squadron of seven ships as a way to avert Athenian suspicion about their motives just a little longer. Thucydides’ phrasing here is interesting. The conspiracy will bring war to Chios against the will of the majority, but it is a close step from that to the conspirators bringing war against to the majority.

Pericles Making Athens Great

The cause of his authority was not mere words, but, as Thucydides said, the opinion of his life and the honesty of the man, being conspicuously incorruptible and above bribes. And from greatness, [Pericles] made [Athens] the greatest and wealthiest city. [He] far surpassed kings and tyrants in power, some of whom made him the guardian of their sons, but he did not enrich his estate by a single drachma from what his father left him.

Αἰτία δ᾽ οὐχ ἡ τοῦ λόγου ψιλῶς δύναμις, ἀλλ᾽, ὡς Θουκυδίδης φησίν, ἡ περὶ τὸν βίον δόξα καὶ πίστις τοῦ ἀνδρός, ἀδωροτάτου περιφανῶς γενομένου καὶ χρημάτων κρείττονος, ὃς καὶ τὴν πόλιν ἐκ μεγάλης μεγίστην καὶ πλουσιωτάτην ποιήσας, καὶ γενόμενος δυνάμει πολλῶν βασιλέων καὶ τυράννων ὑπέρτερος, ὧν ἔνιοι καὶ ἐπίτροπον τοῖς υἱέσι διέθεντο ἐκεῖνον, μιᾷ δραχμῇ μείζονα τὴν οὐσίαν οὐκ ἐποίησεν ἧς ὁ πατὴρ αὐτῷ κατέλιπε.

Plutarch, Life of Pericles 15.5

There are always going to be accusations of impropriety and Pericles is no exception. We are told that Pericles was charged with dressing Athens in bangles and ornaments like a wanton woman (Plut. Per. 12.2), misappropriating money from allies to pay for building projects (Plut. Per. 12.1) and various forms of sexual impropriety (Plut. Per. 24; Athenaeus 12.45, 13.25), but these are for the most part slander from political opponents bitter about his power or mean jokes composed for the comic stage.

Plutarch here offers an explanation for why Athens flourished under the guidance of Pericles. Intelligence and presence help, but the fact that Pericles resisted using his position for personal, monetary gain was critical to Athens to becoming great. He might be onto something.

Isocrates, on the importance of history and oratory

Furthermore, if it were possible to present the same issue in just one shape and absolutely no other, then one might think it superfluous to bore the listeners by speaking in the same manner that had been done in the past. But logos (discourse or oratory) has such as a nature that the same issue may be interpreted in many ways, whether making the great small or bestowing greatness (on the insignificant), and laying out the things of old in a new fashion or speaking of recent events as though they were old; no one can escape the topics that people in the past spoke about, but [we] must endeavor to speak about them better.

The past is an inheritance held in common, but to lead it forth at the appropriate time, to conclude the appropriate things about each example, and to arrange the right expression is the individual gift of the wise.

πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μηδαμῶς ἄλλως οἷόν τ᾽ἧν δηλοῦν τὰς αὐτὰς πράξεις ἀλλ᾽ ἢ διὰ μιᾶς ἰδέας, εἶχεν ἄν τις ὑπολαβεῖν ὡς περίεργόν ἐστι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις λέγοντα πάλιν ἐνοχλεῖν τοῖς ἀκούουσιν: ἐπειδὴ δ᾽οἱ λόγοι τοιαύτην ἔχουσι τὴν φύσιν, ὥσθ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν πολλαχῶς ἐξηγήεσασθαι, καὶ τά τε μεγάλα ταπεινὰ ποιῆσαι καὶ τοῖς μικροῖς μέγεθος περιθεῖναι, καὶ τά τε παλαιὰ καινῶς διελθεῖν καὶ περὶ τῶν νεωστὶ γεγενημένων ἀρχαίως εἰπεῖν, οὐκέτι φευκτέον ταῦτ᾽ ἐστὶ περὶ ὧν ἕτεροι πρότερον εἰρήκασιν, ἀλλ᾽ ἄμεινον ἐκείνων εἰπεῖν περατέον. αἱ μὲν γὰρ πράχεις αἱ προγεγενημέναι κοιναὶ πᾶσιν ἡμῖν κατελείφθησαν, τὸ δ᾽ ἐν καιρῷ ταύταις καταχρήσασθαι καὶ τὰ προσήκοντα περὶ ἑκάστης ἐνθυμηθῆναι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὖ διαθέσθαι τῶν φρονούντων ἴδιόν ἐστιν.

Panegyricus 4.7-10

This passage comes near the start of the oration published in 380 BCE, in a section that Isocrates gives over to justifying and explaining why he is returning to a theme that has been addressed before. The obvious explanation is a clear justification for the study of history. If history was nothing more than a timeline of events that happened in the past, then there would be little incentive to keep studying the same things and history could be taught almost exclusively by video. Isocrates does not go as far as, for instance, E.H. Carr, in arguing that history is a dialogue between the past and the present, but, then, neither is “history” his primary emphasis.

Oratory and history share a common DNA, with the distinction, perhaps, that history looks backward while oratory looks forward.

In this passage, Isocrates alludes to a common critique of sophistry that it allows the speaker to invert the proper order by making the stronger argument weak and the weaker one strong, but does so with some modification. First, he distinguishes between the mean rhetoric of the courts and that which deals with important issues. Second, and more importantly, he removes moral weight from both great and small. This feature of oratory, then, is not about the individual allowing an unjust argument to be stronger, but giving importance to issues that might not have been considered. Once again this line of reasoning is very much in step with the opinion of many modern historians.

For Isocrates, analyzing the events of the past and deploying them in the appropriate cause is the purview of a wise man, one who would not apply this skill to corrupt purposes. Obviously in this instance the wise man is Isocrates, who, he’ll have you know, is going to speak about the past in a way that is better and more prudent than those who did so in the past. A digression on the misuse of history is simply beyond the scope of this address, but it remains the natural reverse side of the coin. Great harm may follow good intentions and vise-versa, but intent matters.

Isocrates takes an optimistic stance on the use of history. He is aspirational in a way that asserts both the importance of the past and the capacity of people in the present to improve that discourse whether by elevating the importance of the underappreciated or by changing how we think about about our forebears. Isocrates is of course being self-serving in these declarations since they serve to set up the larger arguments he is going to make later on, but this alone does not invalidate what he says.

I returned to the Panegyricus recently in the course of my research and this short section jumped out at me because of the debate over public monuments that has been going on in the United States. This context made what Isocrates omits all the more glaring because both sides assert that the other is attempting to misuse history, sometimes as though public monuments are the primary vehicle for recording the past. (They aren’t, but commemoration and the construction of monuments are their own history that reflects how we think about the past…but that is a topic better suited to another post.) History is an ongoing dialogue and the onus is on all historians (broadly construed) to engage with it responsibly. A modern mind might call for history to be used in ways that are more just or accurate, but there is a simplicity to Isocrates’ dictate: do better.

Alternate Colors

I am fortunate in my online experience. Not only am I generally identified as a white man, but I have a curated existence and small footprint. I am nevertheless exhausted just as a spectator to the maelstrom. This week the storm again struck the corner of the internet inhabited by ancient history.

Here’s what happened: Dr. Sarah Bond, a professor at the University of Iowa and probably the public historian of the ancient world with the greatest breadth of subjects, published a piece for hyperallergic titled “Why We Need to Start Seeing the Classical World in Color.” In the article, Bond introduces the readers to the issue of polychromy—the idea that the naked marble of the surviving statues was once garishly painted (not to mention literally dressed and armed). She then transitions to how the naked marble came to represent the classical ideal and explores how this standard allows modern prejudices concerning race to be channeled onto the ancient world.

(Not for nothing, but I am reminded of the Carbon Leaf song “The War Was In Color” about remembering wars from black and white pictures.)

Bond’s article is an excellent introduction to this issue and there was some excited conversation on ancient Twitter about the legacy of the controversial Black Athena and a variety of other issues. I was absolutely delighted to see the article (for reasons I will get into below), and driving discussion of this sort is exactly what it should do. Nobody challenged its fundamental assumptions because the ancient Mediterranean was a variegated quilt of cultures and peoples. How these colors were created and looked may be disputed—I once heard a scholar suggest that the fabled Spartan crimson was actually bright pink based on modern efforts to recreate ancient pigment—but the existence of colors is not.

Outside this conversation there were death threats.

People are so committed to their preconceptions that they would rather threaten the life of an academic in an effort to bully and silence her rather than face fundamental truths. But I am not here to “defend” Bond or to chide the bullies, even leaving alone the willful misreadings of her piece. I planned to write this post before reading about the backlash.

One issue with teaching history is that it runs the risk of presenting the past either as something teleological in an endless progressive march to the present or something static. Since there are political agendas that want ancient Greece to be the self-referential origin for western civilization, it is particular susceptible to these caricatures. And yet, even in antiquity, the definitions of “Europe” and “Greece” were constantly in flux. Ionia, the subject of my dissertation, for instance, consisted of communities that were Greek, but were not in Europe. Ancient orators such as Isocrates tended to gloss issues like this when giving speeches, but the seeming dissonance has cast a long shadow, with historians of colossal stature like Rostovtzeff describing them as “fragments of the western world on the fringe of the eastern.” In point of fact, much of Greek “civilization” developed in communication with the Near East and Egypt.

Similarly, scholars have tied themselves in knots trying to explain Alexander the Great’s behavior in terms of race. At issue were his decisions (personally, and with regard to his men) about marriage and whether marrying Greek men with eastern women, either in a simple east-west binary or in a more complicated and totally anachronistic distinction between Indo-European and Semitic populations.

In both examples, the history of these academic debates was driven by or responding to racially-motivated agendas. As Bond makes clear in her article, not all of the scholars were racist but, intentionally or not, their scholarship worked in tandem to support these agendas. The end result is that the statues became marble-white and Greece became singularly European.

Ancient Greece, ranging far beyond the modern national borders, was deeply enmeshed in the ancient Mediterranean and would have had many different shades, not lease because of the historical movement of people and ideas. The variations became even more pronounced after Alexander’s conquests when there were people who were culturally Greek as far east as central Asia. Redefining Greece is nothing new and was, in fact, a fairly standard feature of diplomacy in the ancient world, including one instance when the Judean kingdom claimed kinship with Sparta. The result was successive layers of definitions that bore only a loose connection to history. These were, and are, political agendas.

To come full circle, then, I want to echo Bond’s core point: the ancient world was awash in color, most of which was not white. Art history is not my wheelhouse, but many of the same forces are at work in scholarship on other issues. Greece was not European adjacent to, but separate from, the Mediterranean. Greece was Mediterranean and shaped by continuous movement of people and ideas in trickles and waves, with all of the colors that go along with that.

Did Alexander the Great suffer from CTE?

The following are some thoughts on this article, which, in short, suggests that the personality changes over the course of Alexander the Great’s reign could have been caused by Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE) perhaps caused by his shorter than average height. In other words, to quote Jake Nabel, Alexander the Great “often got bonked on the head.”

The thrust of the article is as follows: Alexander the Great was short and was therefore closer to his opponents and was struck in the head by at least glancing blows in the sources with some regularity. As has been a topic of concern in the arena of football, repeated head trauma can lead to CTE, which manifests with symptoms such as altered personality, uncommon susceptibility to alcohol, blackouts, extreme emotional swings, paranoia, and violence. All of these symptoms are attributed to Alexander and CTE provides an explanation that accounts for the greatest number of symptoms, ergo Alexander had CTE.

Some of the points made in the article are provocative and worth consideration. The focus on CTE could be poo-pooed as a flash-in-the-pan contemporary concern brought on by modern athletics, but ought to be taken into account in how we think about ancient warfare. Our medical data from antiquity is, effectively, non-existent, but human physiology hasn’t changed that much.

That said, I am skeptical of the larger argument.

First, I think that Alexander’s shortness, while a generally accepted fact, is a bit of a red-herring, not only because he was frequently fighting from horseback, but also because I wonder whether the difference in height would have made a significant difference over, say, his recklessness. Then, is it necessary to single out Alexander from the other Macedonians whose bodily harm receive less attention?

Second, the author implies that Alexander’s men also became more violent as Alexander’s head trauma grew worse. The implication is that they were following Alexander’s orders, but I am mistrustful of such a direct causal relationship, particularly because the author (following the model of the ancient sources) chooses to focus directly on Alexander’s erratic behavior. This is not a problem unique to this article, but is endemic in the thinking about Alexander the Great’s campaigns.

Third, the author too readily accepts the ancient sources at face-value, something which has been called into question, particularly on the issue of wounds (see particularly: Riginos, JHS, 1994). I happen to believe that Alexander the Great was wounded fairly regularly and sometimes severely, but hinging an argument on the specifics of the wounds is problematic, to say the least. This approach sees the symptoms and then goes looking for the wounds to support the thesis, without questioning whether those wounds might not have actually existed.

Fourth, and building from the issues of sources, all of which were composed or written hundreds of years after Alexander died, the article in question seemed to me to downplay any political, social, or literary explanation for the changes in Alexander’s behavior. On the one hand, this is the rhetoric of a journal article, but, on the other, it ignores how a Roman philosophical context shaped the accounts of Alexander murdering Cleitus just as much as it ignores the strains placed on the court by Alexander’s appointing Persian nobility to important positions, thereby challenging the supremacy of the Macedonian elite.

The author concludes by invoking the unsolved mystery that is Alexander’s death and suggesting that Alexander’s greatness should be read in terms of disability because of how long he functioned with a deteriorating brain. (I assume this differs from the alcoholism thesis because the latter is self-inflicted.) Such post-facto, blind diagnoses are deeply problematic, good for a headline, but light on substance.

Like many theories about the ancient world, the idea that Alexander suffered from CTE or a comparable type of trauma cannot be discounted because there is not enough evidence one way or another. The author is certainly correct that a surface-value reading of the evidence does supply evidence for CTE, and I like this explanation better than an anachronistic attribution of “alcoholism.” And yet, it is also necessary to pull back to see where this fits within the larger context rather than looking to isolate CTE as a universal explanation for the changes in Alexander’s behavior.

Thucydides on Public Outcry

Lately I have been thinking about about “The Four Hundred,” an oligarchic coup in Athens in the year 411 BCE when the Assembly voted away their rights. Here is how Thucydides describes the scene:

“Thus by the actions of these (intelligent) men even unnatural deeds of such enormity came to pass; to have their freedom curtailed nearly a century after the tyrants were cast down was bitter for the Athenian demos, not only having not been ruled, but for half that time being accustomed to ruling over others. Since no one spoke in opposition, the assembly ratified the proposal and was dissolved.”

ὥστε ἀπ᾽ἀνδρῶν πολλῶν καὶ ξυνετῶν πραχθὲν τὸ ἔργον οὐκ ἀπεικότως καίπερ μέγα ὂν προυχώρησεν, χαλεπὸν γὰρ ἦν τὸν Ἀθηναίον δῆμον ἐπ᾽ ἔτει ἑκατοστῷ μάλιστα ἐπειδὴ οἱ τύραννοι κατελύθησαν ἐλευθερίας παῦσαι, καὶ οὐ μόνον μὴ ὑπήκοον ὄντα, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ χρόνου τούτου αὐτὸν ἄλλων ἄρχειν εἰωυόντα. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἐκκλησία οὐδενὸς ἀντειπόντος, ἀλλὰ κυρώσασα ταῦτα διελύθη…

Thuc. 8.68-9

“…and the rest of the citizens did not resist, but kept quiet.”

…καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται οὐδὲν ἐνεωτέριζον, ἀλλ᾽ ἡσύχαζον.

Thuc. 8.70

Did the assembly passively and silently vote away their liberty with nary a dissenting voice? I have my doubts. Thucydides emphasizes bloody revolution and counter-revolution on Samos in a nearby passage, not to mention elsewhere in his work, so he was clearly aware of what could happen in these situations. The episode is crafted to emphasize the gravity of the situation after the fiasco in Sicily and the privileges that the Athenians were giving up, with nods to the uncanny ability of the conspirators. All the while, the Athenians were still at war with Sparta.

This passivity did not last, and the democracy was restored after a brief civil war. I am nevertheless intrigued by how Thucydides describes recalcitrant, argumentative, and litigious people passively handing over their freedoms.

2017 has been a year of protests, but what this actually looks like varies by news outlet. How one views the world depends a great deal on which version of events is being consumed. Then there ongoing processes of the legislative bodies acquiescing to handing power to another branch of government. What will this year look like in ten years, let alone several thousand? Will the reports focus on the protests or the legislature? Will the reports be sanitized to quash even the possibility of dissent in the model of 1984? Or could these protests be signs of a crisis to restore the democratic system after the start of a silent coup that dates back more than fifteen years?

Thucydides offer no answers, but, then, history is often best used to think with rather than looked to for a solution.

Alexander, Ephesus, and Plutarch

One category of the legends about Alexander the Great were the omens surrounding his birth. The most calamitous of these was that on the very day the future conqueror was born, the temple of Artemis at Ephesus went up in flames, supposedly the victim of arson. Despite a mundane explanation, the connection to Alexander caused this story to take on a life of its own, and people soon began to say that the reason that the goddess was not home to protect her temple was that she was busy watching over Alexander’s birth.

(Despite Plutarch’s implication that Artemis was there to watch over the newborn, one of her duties was to protect women during childbirth. Our male correspondents say nothing about whether Olympias’ labor when birthing Alexander was particularly difficult, but one wonders.)

According to Plutarch, the magi (sic) in Ephesus rent their clothes, convinced that this was an omen of one destined to conquer Asia was born. More likely, the lamentations were caused by panic at seeing the temple go up in flames and I suspect Plutarch’s mention of “magi” here isn’t connected to actual Persians though there were indubitably those, but rather that he using the term to refer generally to the sacred staff at the sanctuary where at least one of the priests bore the Persian title Megabyxus. Framing the episode this way pushes the vision of Ephesus as Asian and has a way of further magnifying Alexander’s importance.

From Arrian we hear that Alexander exploited the story linking the conflagration with his birth by offering to pay for repairs. The offer was not spurious and would demonstrate his wealth, magnanimity, and piety while binding Ephesus to him. Why the Ephesians rejected the donation is a matter of some debate, but, needless to say, served as fodder for even more fanciful stories.

Here’s the catch: Plutarch, our main source for the story about Artemis and Alexander’s birth, never mentions Alexander’s offer to pay for the repairs at the temple. The absence of any given episode in Plutarch’s life of Alexander is not itself notable. Early on in the work, perhaps by way of preemptive explanation, Plutarch makes a point of saying that he will focus on small events and gestures that have moral value. Nor is it necessarily surprising when an ancient author doesn’t follow up on a topic, but it is somewhat curious for Plutarch to establish the connection between Alexander and Ephesus only to gloss over the period when Alexander was actually there.

I don’t want to speculate as to Plutarch’s purpose in leaving out any mention of Alexander in Ephesus, though there are certainly plausible rhetorical explanations. What interests me in this instance is that the only source among the surviving accounts to mention Ephesus in conjunction with the birth is Plutarch and the only one to mention what he did there is Arrian. Aside from giving me a historiographical headache at the moment, this ought to be a reminder just how constructed are our histories of Alexander’s reign, particularly when it comes to imputing his motivations.

Unjust logos and the crowd

Earlier this year I wrote about attacks on education and Aristophanes’ Clouds. As much as I believe other Aristophanic comedies are funnier and that they are better plays, something about 2016 keeps drawing me back to Clouds, a dark portrait of education, as containing nuggets of wisdom about society.

To recap, the conceit of The Clouds is that Strepsiades is in a bind because he is in debt and has lost court cases. His solution is to send his son, Pheidippides, to school that he may learn all the tricks of sophistry, which will make the weaker argument stronger and get him off the hook for debt. At this point in the play, Strepsiades has gone to Socrates’ school the Thinkery to see for himself what he is going to get with this investment.

Strepsiades:
“Teach him, he has a capacity for sophistry by nature…However, let him learn those two Arguments, the stronger and the weaker, and that the unjust arguments overturn the stronger. If not both, at any rate, [see that he learns] the unjust one completely.” [ἀμέλει δίδασκε, θυμόσοφός ἐστιν φύσει…ὅπως δ᾽ἐκείνω τὼ λόγω μαθήσεται, τὸν κρείττον᾽ὅστις ἐστὶ καὶ τὸν ἥττονα, ὃς τἄδικα λέγων ἀνατρέπει τὸν κρείττονα. ἐὰν δὲ μή, τὸν γοῦν ἄδικον πάσῃ τέχνῃ]

Socrates:
“He will learn them from the Logoi (Arguments) in person.” [αὐτὸς μαθήσεται παρ᾽αὐτοῖν τοῖν λόγοιν.]

Strepsiades:
“Remember now, that he must be able to speak against every course case.” [τοῦτό νυν μέμνησ᾽, ὅπως πρὸς πάντα τὰ δίκαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται]

[878-889]

After a brief exchange, both characters leave the stage and are replaced by personifications of the two Logoi (Arguments).

Just Logos:
“Make room here, show yourself to the onlookers, although you are bold!” [Χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν τοῖσι θεαταῖς, καίπερ θρασὺς ὤν.]

Unjust Logos:
“Go wherever you want. I will destroy you far more speaking in front of a crowd!” [ἴθ᾽ ὅποι χρᾐζεις. πολὺ γὰρ μᾶλλὀν ᾽ς ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ.]

[889-892]

The debate between Just Logos and Unjust Logos continues. Unjust Logos quickly turns to insults (Just Logos is antiquated [ἀρχαῖος]) and profanity, and then slips into an argument filled with non sequitors and false comparisons that rejects Just Logos at every turn. What struck me was how the argument is framed, with Unjust Logos explicitly declaring that his brand of rhetoric works better the bigger the crowd is because the ability of the individual to judge arguments clearly is obfuscated by the emotion of the collective.

Note that Aristophanes does not restrict the strength of Unjust Logos to this setting as often appears in this critique of democracy from ancient Greece to Men in Black, but rather that large crowds magnify its power.

Thermopylae in literature, War and Peace

Maybe it was that I read Stephen Pressfield’s Gates of Fire on the recommendation of my eighth grade social studies teacher, well before I settled on Greek history as a primary field of study and certainly before I had any inkling that graduate school in history was a thing, but Thermopylae has fascinated me for more than half of my life. I have a soft spot for heroism and for desperate last-stands, so the command μολὼν λαβέ (come and take them!) in the right context* gives me chills. As a scholar, the battle perplexes me; I simultaneously don’t believe Herodotus’ version of Leonidas’ sacrifice being at the root of the decision to sacrifice these soldiers and find it the most plausible. Nothing else has convinced me, except that there may be too many levels of myth surrounding the events to ever actually unravel what happened. I don’t mean to get too deeply into Thermopylae, particularly while I am still working on my dissertation in which the battle never comes up, but suffice to say that it is an event that still intrigues me.

*i.e. not when it is a call to arms against gun control.

This background for my interest in Thermopylae is relevant because reference to the battle appeared in a recent non-academic read, War and Peace. What follows is also the first of an occasional series I am going to do talking about instances of classical reception.

The officer with the twin moustaches, Zdrzhinsky by name, grandiloquently described the dam at Saltanov as being a ‘Russian Thermopylae’, and declared the heroic deed of Greneral Raevsky on that dam to be worthy on antiquity…

Rostov looked at him without speaking. ‘To begin with, there must have been such a crush and confusion on the dam they were attacking that if Raevsky had really rushed forward with his sons it could have had no effect except perhaps on the ten or twelve men nearest to him,’ thought Rostov. ‘The rest could not have seen how or with whom Raevsky advanced on to the dam. And then even those who did see could have have been particularly inspired, for what did Raevsky’s tender paternal feelings matter to them when they had their own skins to the think about? And, moreover, the fate of the Fatherland did not depend on whether the Saltanov dam was taken, as we are told was the case at Thermopylae. So what was the use of such a sacrifice?’

There is a lot to unravel about this passage, including how Tolstoy talks about war, which is something I want to explore when I get around to reviewing the novel in the near future. But for now I just want to make two observations.

First it struck me that while the overly-enthusiastic Zdrzhinsky is capable of citing Thermopylae and knows that the battle was important in the final defeat of an invader, he is does not know all of the details. “Thermopylae” is just a symbol for him, pregnant with meaning but devoid of context.

Second, and related, Rostov provides some of that context and I think offers an some insight into Tolstoy’s vision of the interplay between providence and history. His vision of Thermopylae still lacks the Greek cultural context, but gives some broader historical context, namely that the sacrifice was a divine mandate to save Greece, while the battle at Saltanov was an individual moment of foolish heroism of the sort that happens all the time in war but still miss greater purpose. Ironically, I believe that some of the legend and importance of Thermopylae developed out of hindsight, i.e. that since the Greeks won they were able to point at the battle as an important moment. Like Xerxes, Napoleon is defeated, but gone is that glorious moment.